ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#233 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ muralihr ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ
#232 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ R M Rao ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ
#231 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದು
#230 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ gvmt ಮಾರ್ನುಡಿ: ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ
#229 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ muralihr ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ LONDON ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
#228 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆ
#227 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು
#226 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಉತ್ತಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
#225 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಸರಿಪಡಿಸಿರುವೆ
#224 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಬದಲಾವಣೆ:‌ಸ್ಟಿಕಿ...
#223 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಕಥೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತಿದೆ
#222 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ sinchanabhat ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#221 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#220 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Rohit ಮುಂಡಿಗೆ- ಅರ್ಥ
#219 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಮುಂಡಿಗೆ
#218 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ
#217 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#216 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ gvmt ಮಾರ್ನುಡಿ: ಱಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು?
#215 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಲಿನಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
#214 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ

Pages