ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#224 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಬದಲಾವಣೆ:‌ಸ್ಟಿಕಿ...
#223 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಕಥೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತಿದೆ
#222 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ sinchanabhat ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#221 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#220 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Rohit ಮುಂಡಿಗೆ- ಅರ್ಥ
#219 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಮುಂಡಿಗೆ
#218 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ
#217 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#216 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ gvmt ಮಾರ್ನುಡಿ: ಱಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು?
#215 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಲಿನಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
#214 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ
#213 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn Re:ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
#212 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
#211 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User 'ಱಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು?
#210 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು
#209 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಈ ತರಹದ ಘಟನೆಗಳು
#208 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಇಂಟರ್‍ವ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪದ
#207 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಸರಿಪಡಿಸಿರುವೆ
#206 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಉ.ಪ್ರ.ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
#205 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಉಜ್ವಲ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ

Pages