ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#213 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn Re:ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
#212 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ
#211 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User 'ಱಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು?
#210 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು
#209 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಈ ತರಹದ ಘಟನೆಗಳು
#208 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಇಂಟರ್‍ವ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಪದ
#207 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಸರಿಪಡಿಸಿರುವೆ
#206 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಉ.ಪ್ರ.ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
#205 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಉಜ್ವಲ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ
#204 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಚುಟಕು ಅಲ್ಲ -ಚುಟುಕ
#203 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಉತ್ತಮ ಬರೆವಣಿಗೆ
#202 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಬರಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
#201 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ anilkumar Thanks--Anil
#200 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಒಳ್ಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ
#199 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಒಳ್ಳೆಯ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್
#198 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ Appi Oscarಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ!
#197 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ hpn ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ!
#196 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ R M Rao ಯೋಗ
#195 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಬಹುಮುಖ ಪರಿಚಯ
#194 13 ವರ್ಷಗಳು 11 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ

Pages