ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#141 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ sinchanabhat ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#140 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ muralihr ಸತ್ಯ
#139 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Rohit Re: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#138 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮ ಕಶ್ಯಪ ಬಹುಶಃ
#137 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಐಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಎಮ್
#136 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#135 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User easy to remember URIs
#134 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸಮಾಧಿ
#132 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೋಡಣೆ?
#131 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy "ಎಲ್ಲ" ಹಿಂದೂಗಳೂ ದಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೃಂದೆಯ ಕಥೆ
#130 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ದಹನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ
#129 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಬೃಂದಾವನ - ಇನ್ನಷ್ಟು
#128 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#127 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಬೃಂದಾವನ
#126 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದೇ
#125 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ನಿಜವೇ?
#124 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಪರಿಪಾಠ
#123 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧಾಭಾಸ
#122 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಪರಿಪಾಟ, ಪರಿಪಾಠ
#121 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು

Pages