ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#123 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧಾಭಾಸ
#122 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಪರಿಪಾಟ, ಪರಿಪಾಠ
#121 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು
#120 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಚಿಂತನೆ
#119 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn + ಟ್ಯಾಸ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್
#117 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Vasanth Kumar M vijnaana, vij~JAna, vignyana...???
#116 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ sinchanabhat ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#115 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#114 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಸ್ವಯಂಸೇವೆಯ ಗಿಳಿಗಳು
#113 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಬಿಳಿಕೋಲು
#112 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಅಕ್ಷರ ಕಲೆ
#111 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಹೋಲಿಕೆ
#110 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User :)
#109 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ sinchanabhat ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#108 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#107 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆ
#106 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ :)
#105 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸರಿ
#101 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User Re: ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ.
#100 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ವೆ? ;)

Pages