ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#109 14 ವರ್ಷಗಳು 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ sinchanabhat ಧನ್ಯವಾದಗಳು
#108 14 ವರ್ಷಗಳು 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#107 14 ವರ್ಷಗಳು 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆ
#106 14 ವರ್ಷಗಳು 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ :)
#105 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಸರಿ
#101 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User Re: ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ.
#100 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ವೆ? ;)
#99 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ.
#98 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಶಬ್ಧದ ಉಪಯೋಗ
#97 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಪತ್ರಗಳು
#96 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ತುಳಿಯದ ಹಾದಿ
#95 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಐಟ್ರಾನ್ಸ್ -> Unicode
#94 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಸೇರಿಸಿರುವೆ
#93 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User link
#92 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nilagriva ನಿಸಾರರ ಭಾಷಣ
#91 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಮತ್ತದೇ ವಿಷಯವೇ?
#90 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯ
#89 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nilagriva ಅದೇ ವಿಷಯ
#88 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಬಹುಪಾಲು
#87 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿದ

Pages