ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#99 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ.
#98 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಶಬ್ಧದ ಉಪಯೋಗ
#97 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಪತ್ರಗಳು
#96 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ತುಳಿಯದ ಹಾದಿ
#95 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಐಟ್ರಾನ್ಸ್ -> Unicode
#94 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಸೇರಿಸಿರುವೆ
#93 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User link
#92 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ nilagriva ನಿಸಾರರ ಭಾಷಣ
#91 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಮತ್ತದೇ ವಿಷಯವೇ?
#90 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯ
#89 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ nilagriva ಅದೇ ವಿಷಯ
#88 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಬಹುಪಾಲು
#87 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿದ
#86 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಗೊಂಬೆ
#85 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ chitta ಒಳ್ಳೆಯ
#84 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಖಂಡಿತವಾಗಿ :)
#83 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ದಿನಚರಿ
#82 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅರೆರೆ, ಏನಿದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ?
#81 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ nilagriva ಅದೇ ವಿಷಯ
#80 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕವನದ

Pages