ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#77 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹನಿ
#76 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#75 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ!
#74 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ
#73 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ತುಂಬ ನಿಜ
#72 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ gvmt ತದ್ಭವ ಪದಗಳೂ, ದೇಸಿ ಪದಗಳೂ
#71 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ;)
#70 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ muralihr ತಂಬೂರಿ ಅ೦ದರೇನು ??
#69 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ gvmt ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ...
#68 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ
#67 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ muralihr ಕಥೆ
#66 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ chitta ಕಥೆ
#64 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಲೇಖನ ತುಂಬಾ
#63 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡವಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು
#62 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕಥೆ
#61 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕನ್ನಡ!
#59 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸಾರ್
#58 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಓಹ್!
#57 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
#56 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Appi ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ

Pages