ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#86 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಗೊಂಬೆ
#85 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ chitta ಒಳ್ಳೆಯ
#84 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಖಂಡಿತವಾಗಿ :)
#83 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ದಿನಚರಿ
#82 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಅರೆರೆ, ಏನಿದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ?
#81 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ nilagriva ಅದೇ ವಿಷಯ
#80 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕವನದ
#79 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ muralihr ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ:):) ಅ೦ದರೆ ಎನು ?
#78 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ chitta ಈ ಅಂಕಗಳು,
#77 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹನಿ
#76 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
#75 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ!
#74 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ
#73 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ತುಂಬ ನಿಜ
#72 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ gvmt ತದ್ಭವ ಪದಗಳೂ, ದೇಸಿ ಪದಗಳೂ
#71 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ;)
#70 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ muralihr ತಂಬೂರಿ ಅ೦ದರೇನು ??
#69 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ gvmt ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ...
#68 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ
#67 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ muralihr ಕಥೆ

Pages