ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#66 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ chitta ಕಥೆ
#64 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಲೇಖನ ತುಂಬಾ
#63 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಕನ್ನಡವಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು
#62 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಕಥೆ
#61 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕನ್ನಡ!
#59 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಸಾರ್
#58 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಓಹ್!
#57 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
#56 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Appi ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ
#54 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Vinay ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ಅಥವಾ ಬರಿ
#52 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#51 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User oops!
#50 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ harish well said
#49 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ pavanaja ಮುಂಬಯಿ ಲೋಕಲ್
#48 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Appi ತುಂಬ
#47 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Appi ಸೂಪರ್!
#46 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೆಮ್ಮೆ?
#45 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ
#44 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ olnswamy ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ
#43 14 ವರ್ಷಗಳು 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಬಹಳ

Pages