ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#52 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#51 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User oops!
#50 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ harish well said
#49 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ pavanaja ಮುಂಬಯಿ ಲೋಕಲ್
#48 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Appi ತುಂಬ
#47 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Appi ಸೂಪರ್!
#46 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೆಮ್ಮೆ?
#45 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ
#44 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ
#43 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಬಹಳ
#42 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User FAQ
#41 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ olnswamy ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#40 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Vinay ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
#39 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ನಾನೂ
#38 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಪದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
#37 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Vinay ಕ್ಷಮಿಸಿ
#36 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೊಸ
#35 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#34 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Vinay Growth of Language
#33 13 ವರ್ಷಗಳು 10 months ಹಿಂದೆ Vinay Acceptance of Other Language Words

Pages