ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#47 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Appi ಸೂಪರ್!
#46 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೆಮ್ಮೆ?
#45 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ
#44 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ
#43 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಬಹಳ
#42 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User FAQ
#41 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ
#40 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Vinay ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
#39 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ನಾನೂ
#38 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಪದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
#37 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Vinay ಕ್ಷಮಿಸಿ
#36 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Anonymous User ಹೊಸ
#35 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ hpn ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ
#34 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Vinay Growth of Language
#33 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ Vinay Acceptance of Other Language Words
#32 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ tvsrinivas41 ಹೌದು, ಈಗ
#31 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಎರವಲು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳೇ
#29 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಪ್ಯೂರ್ ಕನ್ನಡ
#28 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ pavanaja ಎರವಲು ಪದಕೋಶ
#27 14 ವರ್ಷಗಳು 1 month ಹಿಂದೆ olnswamy ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತ

Pages