ಸಂಪದ - Sampada

'ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು'

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#186689 ೧ ದಿನ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ . . . 2/3
#186688 ೧ ದಿನ 22 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ನಿಮ್ಮ‌ ರಾಶಿಫಲ‌ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?
#186687 2 ದಿನಗಳು 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(17)
#186686 2 ದಿನಗಳು 31 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಗಂಧದಗುಡಿ
#186685 2 ದಿನಗಳು 42 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ . . . 2/3
#186684 2 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಹಳಸಲುಗಳು ಸಾರ್ ಹಳಸಲುಗಳು !
#186683 2 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ರ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ? - ಭಾಗ ೪
#186682 2 ದಿನಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(17)
#186681 2 ದಿನಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ . . . 1/3
#186680 2 ದಿನಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ . . . 1/3
#186679 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ...(08)
#186678 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಇನ್ನು ಕಾಯುವ ಗಳಿಗೆ..
#186677 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಇನ್ನು ಕಾಯುವ ಗಳಿಗೆ..
#186676 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಇನ್ನು ಕಾಯುವ ಗಳಿಗೆ..
#186675 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: "ಸತ್ತ ನಿನ್ನೆಗಳು"
#186674 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ . . . 1/3
#186673 3 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ manju.hichkad ಉ: ಮಾತು-ಮೌನ!
#186672 3 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ...(08)
#186671 3 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ, ರಾವಳೇಶ್ವರನ ಸಂಶೋದಕ !
#186670 3 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಹಳಸಲುಗಳು ಸಾರ್ ಹಳಸಲುಗಳು !

Pages

ಟ್ವಿಟ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪದ