ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#190750 3 ದಿನಗಳು 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ DR.S P Padmaprasad ಉ: ಕೇವಲ 'ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ' ಆಗಿರುವ ಬದುಕು
#190749 4 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ VEDA ATHAVALE ಉ: ಉಡುಪೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
#190748 5 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಎಲೆಲೆಲೆ ಎಲೆ - ಹಗಲಲಿ (ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ)
#190747 5 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಮೂಲ
#190746 5 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಎಲೆಲೆಲೆ ಎಲೆ - ಹಗಲಲಿ (ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ)
#190745 5 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಉಡುಪೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
#190744 5 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ VEDA ATHAVALE ಉ: ಉಡುಪೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
#190743 5 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ VEDA ATHAVALE ಉ: ಉಡುಪೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
#190742 6 ದಿನಗಳು 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಉಡುಪೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
#190741 6 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ naveengkn ಉ: ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರವೂ ಕಾಣುವ ಶುಕ್ರ.
#190740 ೧ ವಾರ 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ VEDA ATHAVALE ಉ: ಉಡುಪೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
#190739 ೧ ವಾರ 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ sunilkgb ಉ: ದೇಶ, ಕಾಲ, ಬದುಕು ಮತ್ತು ದೇವರು
#190738 ೧ ವಾರ 22 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಲಘು ಹರಟೆ: ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನ..! (ಗುಬ್ಬಣ್ಣ)
#190737 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಲಘು ಹರಟೆ: ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನ..! (ಗುಬ್ಬಣ್ಣ)
#190736 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಉಡುಪೆಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
#190735 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಲಘು ಹರಟೆ: ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನ..! (ಗುಬ್ಬಣ್ಣ)
#190734 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಕೇವಲ 'ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ' ಆಗಿರುವ ಬದುಕು
#190733 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಲಘು ಹರಟೆ: ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನ..! (ಗುಬ್ಬಣ್ಣ)
#190732 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಉ: ಲಘು ಹರಟೆ: ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನ..! (ಗುಬ್ಬಣ್ಣ)
#190731 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಲಘು ಹರಟೆ: ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನ..! (ಗುಬ್ಬಣ್ಣ)

Pages