ಸಂಪದ - Sampada

'ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು'

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#187820 10 ಘಂಟೆಗಳು 21 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187819 10 ಘಂಟೆಗಳು 23 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187818 15 ಘಂಟೆಗಳು 27 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Sri Harsha ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187817 16 ಘಂಟೆಗಳು 41 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187816 16 ಘಂಟೆಗಳು 47 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187815 16 ಘಂಟೆಗಳು 50 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187814 16 ಘಂಟೆಗಳು 53 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187813 16 ಘಂಟೆಗಳು 56 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Sri Harsha ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187812 16 ಘಂಟೆಗಳು 57 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187811 17 ಘಂಟೆಗಳು 11 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Sri Harsha ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187810 17 ಘಂಟೆಗಳು 57 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Sri Harsha ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187809 23 ಘಂಟೆಗಳು 26 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ anand33 ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187808 ೧ ದಿನ 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Sri Harsha ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187807 ೧ ದಿನ 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Sri Harsha ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187806 ೧ ದಿನ 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ anand33 ಉ: ದೇವ " ಗಣೇಶನೂ " ಸತ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯವೇ, ಉತ್ತರಿಸಿ ?
#187805 ೧ ದಿನ 20 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗು ಜೀವನ ಹೋರಾಟ
#187804 2 ದಿನಗಳು 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮಾತನಾಡಿದ ಶವಗಳು - 1
#187803 2 ದಿನಗಳು 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮಾತನಾಡಿದ ಶವಗಳು - 1
#187802 3 ದಿನಗಳು 10 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nageshamysore ಉ: ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅಖಾಡ..
#187801 3 ದಿನಗಳು 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ravindra n angadi ಉ: "ಮಳೆ "

Pages

ಟ್ವಿಟ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪದ