ಸಂಪದ - Sampada

'ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು'

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#187606 ೧ ದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ Darshan Kumar ಉ: Lost my love(Cycle)..! ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೈಕಲ್
#187605 ೧ ದಿನ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಂಟೆ?
#187604 ೧ ದಿನ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಂಟೆ?
#187603 ೧ ದಿನ 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ gunashekara murthy ಉ: ಚರ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ
#187601 2 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಂಟೆ?
#187602 2 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಂಟೆ?
#187600 2 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಮುಕೆಶ್ ರ‌ "ಕಹಿ ದೂರ್ ಜಬ್ ದಿನ್ ಡಲ್ ಜಾಯೆ" ಕನ್ನಡೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ.......
#187599 2 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಲೋಭಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಂಟೆ?
#187598 2 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಕವಿತೆ ಮುದುಡಿದೆ
#187597 2 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ನಾಟಕ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#187596 2 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ನಾಟಕ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#187595 2 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಪರಿತ್ಯಕ್ತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ
#187594 2 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ venkatb83 ಉ: Lost my love(Cycle)..! ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೈಕಲ್
#187593 2 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ VeerendraC ಉ: ಚರ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ
#187592 2 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ VeerendraC ಉ: ಚರ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ
#187591 2 ದಿನಗಳು 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ!
#187590 2 ದಿನಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ!
#187589 2 ದಿನಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಶನೀಶ್ಚರ ಕಾರಣನಲ್ಲ!
#187588 2 ದಿನಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ lpitnal ಉ: ಮುಕೆಶ್ ರ‌ "ಕಹಿ ದೂರ್ ಜಬ್ ದಿನ್ ಡಲ್ ಜಾಯೆ" ಕನ್ನಡೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ.......
#187587 2 ದಿನಗಳು 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಪರಿತ್ಯಕ್ತ - ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಇಟ್ನಾಳ

Pages

ಟ್ವಿಟ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪದ