ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191443 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191442 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ದಶಾವತಾರ ನಮನ !
#191441 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ RadhikaRajesh ಉ: ಹಂಬಲ ಹಣತೆ (8) ತಾಯೆ
#191440 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೪ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191439 10 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೧ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191438 10 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೨ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191437 10 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೩ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191436 11 months 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭು ಅಂದನೂರ್ ಉ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ
#191435 11 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Amaresh patil ಉ: ಜಲರಾಶಿ ಮಧ್ಯೆ ದಾಹ! ದಾಹ! (ಭಾಗ ೨)
#191434 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಹೊಟೇಲಿನ ಆ ಘಟನೆ
#191433 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ massram7 ಉ: ಹೊಟೇಲಿನ ಆ ಘಟನೆ
#191432 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191431 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡತಿ ಕನ್ನಡ ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191430 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191429 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191428 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191427 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191426 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ gvmt ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191425 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191424 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ

Pages