ಅಲ್ಲಿ .... ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ...

ಅಲ್ಲಿ .... ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ...

ಕವನ

Coffee shop ಅಲ್ಲಿ

ಅವಳ ಪಿಸುಗುಡೊ ಮಾತಲ್ಲಿ

ಕಿವಿ ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದ Light musicನಲ್ಲಿ

ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ... ಅಲ್ಲಿ