ಒಂದು ಚಿತ್ರ - ಎರಡು ಗಝಲ್ ಗಳು

ಒಂದು ಚಿತ್ರ - ಎರಡು ಗಝಲ್ ಗಳು

ಕವನ

ಗಝಲ್ ೧

ಬಡತನದ ಕೌಶಲ್ಯದೊಳಗೆ

ಅರಳಿಸುತಿದೆ ಪ್ರತಿಮೆ

ಕುಸುರಿಯ ಚಿತ್ತಾರವನು

ಮೆರಸುತಿದೆ ಪ್ರತಿಮೆ||

 

ಕಲಾವಿದನ ಕೈಚಳಕ

ಗುಡಿಸಲಲಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿದೆ

ಕಲಾಸಕ್ತರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ

ಕರೆಸುತಿದೆ ಪ್ರತಿಮೆ||

 

ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನು

ಹದಮಾಡಿ ರೂಪಿಸುತಿಹನು

ಚೋಟುಗೇಣಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ

ಬರೆಸುತಿದೆ ಪ್ರತಿಮೆ||

 

ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿ

ಕುಂಚವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲದ್ದಿದನು

ವಿಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವವನು

ಹರಿಸುತಿದೆ ಪ್ರತಿಮೆ||

 

ಅಭಿನವನ ಕರಗಳು

ಜೋಡಿಸಿವೆ ಬೆನಕನಿಗೆ

ಕಷ್ಟವನು ಸುಲಭದಲಿ

ಸರಿಸುತಿದೆ ಪ್ರತಿಮೆ||

 

-ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ

********

ಗಝಲ್ ೨

ಅರಳುತಿದೆ ಕಲೆಗಾರರನ

ಕುಂಚದೊಳಗೆ ಗಣೇಶ

ಬೆರೆಯುತಿದೆ ಬಡತನದ

ಬೆವರಿನೊಳಗೆ ಗಣೇಶ||

 

ಕಮರುತಿಹ ಬದುಕೊಂದರ

ಚಿತ್ತಾರವಿದು ಉಜ್ವಲಿಸಿದೆ

ಕಮಲದಳದಂತೆ ಹೊಳೆದಿಹ

ಪ್ರತಿಭೆಯೊಳಗೆ ಗಣೇಶ||

 

ಕೈಚಳಕದ ವಿನ್ಯಾಸವಿದು

ಅಂಕುರಿಸಿದೆ ಬಡತನದಲಿ

ಮೈಪುಳಕದಿ ರಂಗೇರಿದ

ಆಂತರ್ಯದೊಳಗೆ ಗಣೇಶ

 

ಕನಸುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಸಾಲುಸಾಲು ರೂಪದಲಿದೆ

ಮನಸಿನಲಿ ಬೆಸೆಯುತಿಹೆ

ವಾತ್ಸಲ್ಯದೊಳಗೆ ಗಣೇಶ

 

ಅಭಿಜ್ಞಾಳ ಮಂದಿರದಲಿ

ರಾರಾಜಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮ

ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ ಹಾದಿಯದು

ಪ್ರಥಮದೊಳಗೆ ಗಣೇಶ||

 

-ಅಭಿಜ್ಞಾ ಪಿ ಎಮ್ ಗೌಡ 

 

ಚಿತ್ರ್