ಕನ್ಯಾದಾನ

ಕನ್ಯಾದಾನ

ಕಾಲ್ ತೊಳ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕನ್ಯಾಧಾನ

ಮಾಡೊವ್ಳೆ ನನ್ ಅತ್ತೆ

ಆ ಕನ್ನೆ ಕನ್ಯೆಯಾಗೋ ಮುಂದ್ ಇದ್ದಂಗ್

ಅವ್ಳೆ ಈ ನನ್ ಕತ್ತೆ

ಹೇಳಿದ್ ಗೀಳಿದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ದಂಗ್

ತಿರುಗ್ತವ್ಳೆ ಅತ್ತಿಂದ್ ಇತ್ತಾ

ಇದು ಕನ್ನೆಯ ಕೆನ್ನೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ

ಮಂಗ್ಯಾ ಆದ್ ನನ್ ಪಾಡಿನ್ ಕಥೆ

ನೋಡೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಸುಂದ್ರಿ ನಡೆ ನಾಜೂಕ್ ಹಂಗ

ಹದಿನಾಲ್ನಕಕ್ಕ ಗೊಂಬೆಹಂಗ ಕಾಣ್ತವ್ಳೆ ನನ್ ಕನ್ನೆ

ಹಾಲ್ನಂತ ಮನಸ್ಸಿರೊ ಕನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಸೂಜಿಮಲ್ಗೆ

ಇಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರ್ತವ್ಳೆ ಹೊರ್ಗೆ

ಗ್ಯೇಯ್ಮೆ ಮುಗ್ಸಿ ಮನಿಗ್ ಬರೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕ್ ಹೈಕಳ

ಜೊತೆಗ್ ಆಡ್ತವ್ಳ್ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ

ನನ್ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂಗ್ ತಿಳೀವಲ್ದೇನು

ನನ್ನವಳಿನ್ನೂ ಹಸುಳೆ

ಹಧಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಮೋಸ

ತಿಳ್ದೋರ್ ಆಗಿ ನೀವೆ ಹೇಳಿ ನನ್ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂಗ್

ಏನ್ ಮಾಡಾನಂತ

ಕಲಿಯೋ ವಯಸ್ನ್ಯಾಗ್ ಮದ್ವಿಮಾಡಿ

ಮಾಡ್ಬ್ಯಾಡಿ ಪಾಪದ್ ಕೆಲ್ಸ.