ಭಯದ ನಾವಿಕ ಮತ್ತು ಕಮನ ಕನ್ನಿಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಕವನಗಳು

ಭಯದ ನಾವಿಕ ಮತ್ತು ಕಮನ ಕನ್ನಿಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಕವನಗಳು

ಕವನ

(ಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿ)

ಢಾವಣಿಯ ಮಾರುತದಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಡುಗಿ

ನಾವಿಕನು ಹೊರಟಿಹನು ಕಡಲಲ್ಲಿ ತಾನು

ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆಯೆ ತಾ ಭಯದಲಿ

ಭಾವಿಸುತ ನಿಂತಿರಲು ಮಾರುತದ ಹಾದಿ||

 

ರಭಸದಲಿ ತೆರೆಯುಕ್ಕಿ ಭೋರ್ಗರೆದು ಬಂತು

ನಭದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯದು ಹರ್ಷದಲಿ ನಿಂತು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಯನಾ ಠೀವಿ

ಶುಭವಲ್ಲ ನನಗಿಂದು ಮಾರುತದ ಪಥವು||

 

ನಡುಗುತ್ತ ನಿಂತಿಹನು ಕಳವಳದ ಮನದಿ

ಗುಡುಗೊಂದು ಬಾನಿನಲಿ ಗಡಗಡವೆನುತಲಿ

ತಡಮಾಡದೆಯೆ ಹೊರಟಿಹನು  ಜೋರಿನಲ್ಲಿ

ಸಿಡಿಲ ಹೊಡೆತವು ಬಡಿದು ನಾವಿಕನಡಗಿಗೆ||

 

ನುತಿಸಿದನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ದೇವನನು ಚಣದಿ

ಹತನಾಗಿ ಹೋಗುವೆನು ಕಡಲಲ್ಲಿ ನಾನು

ಸುತನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುಯೆಂದ

ರಥವೇರಿ ಗಗನದಲಿ ದೇವ ತಾ ಬಂದ||

 

ಕೂಡದಿರು ಚಿಂತಿಸುತ ನೌಕೆಯಲಿ ನೀನು

ಮಾಡದಿರು ದಡವನ್ನು ತಲುಪುವಾ ಚಿಂತೆ

ನೋಡುತಲೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿದೆ ದಡವು

ಬಾಡಿರುವ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸವದು ಮೂಡಿ||

 

ತೋಷದಲಿ ನಲಿದಿಹನು ನಾವಿಕನು ಮನದಿ

ಪೋಷಕನ ನೆನೆಯುತ್ತ ಮನದಲ್ಲಿ ಮುದದಿ

ಬೇಸರವಿಲದೆ ತಲುಪಿ ಕುಣಿಯುತ್ತ ದಡದಿ

ಮೋಸಮಾಡದ ಭಕುತಿ ದೇವನಾ ಹಾದಿ||

*** 

*ಕಮನ ಕನ್ನಿಕೆ( ಭಾ ಷ)*
 

ಕಮನ ಕನ್ನಿಕೆ ತಾನು ಹೋದಳು

ನಮನ ಸಲಿಸಲು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ

ಗಮನವಿಡುತಲಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ ಕಣ್ಣು

ಹಾಯಿಸಿದ|

ವಿಮಲ ಮನಸಿನ ಕಮನ ಕನ್ನಿಕೆ

ಕಮಲ ಲೋಚನ ಭಾವ ದೀಪಿಕೆ

ಶಮನ ಮಾಡಲು ಹೃದಯದೊಲವಿನ ರಾಣಿಯಾಗಿರಲು||

 

ಇನ್ನು ಬಿಡದೆಯೆ ಪಡೆದೆ ತೀರುವೆ

ನನ್ನ ಹೃದಯದ ರಾಣಿಯಾಗಿಸಿ

ರನ್ನದಂತೆಯೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಕನಸ

ಲೋಕದಲಿ|

ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನಲಿ ಮನಸನಿಟ್ಟೆನು

ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆಯೆ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟೆನು

ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲಿ ನನ್ನಕಣ್ಣಲಿ ನಿದಿರೆ

ಬರದಂತೆ||

 

ಒಲ್ಲೆಯನ್ನದೆ ಬಯಸಿ ಬರುತಲಿ

ನಲ್ಲೆನಿನ್ನನು ಮದುವೆಯಾಗುವೆ

ನಲ್ಲನಾಗಿಯೆ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯ ಕೇಳಿ

ವರಿಸುವೆನು|

ಕಲ್ಲ ಹೃದಯವು ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ

ಬಿಲ್ಲ ತೆರದಲಿ ಬಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ

ಚೆಲ್ಲಿ ನಗೆಯನು ತೋರಿ ಮೊಗದಲಿ ವಧುವು ನೀನಾಗಿ||

ಕಮನ- ಚೆಲುವಾದ

*ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ* 

 

ಚಿತ್ರ್