ಭಾವನೆಗಳ ಬಯಲಿನಲಿ

Submitted by Chikku123 on Thu, 01/12/2012 - 12:03
ಬರಹ
ಕನಸಿನ ಕಾಗದದಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಯಣ ನನ್ನ ಮನದಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ರಿಂಗಣ ನೆನಪಿನ ಪುಟದಲಿ ಪದಗಳ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯದಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಯಾತ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳ ಬಯಲಿನಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂತೆ ನನ್ನ ಒಡಲಿನಲಿ ನೀನಾಡಿಹೋದ ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಂತೆ

Comments