ಮಧುರ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳು

ಮಧುರ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳು

ಕವನ

ಮಧುರ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳೆ

ಹೀಗೆ , ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಚಿರ ಯೌವನವೆ !

ಕತ್ತಲು ಕಳೆದು ಬೆಳಕಾದಂತೆ

ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಲು ಜಾರದೆ

ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ !!

 

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯದೆಡೆಗೆ ಸಲುಗೆ

ಅವಿಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ತರಕಾರಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ! 

ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಲದು, ಹೀಗೆಯೇ

ಉಪ್ಪು ಕಾರ ಹುಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ

ಮನಸು ಹೃದಯ ಸೇರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೆ !!

 

ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತೆ ಸೇರಿದರೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವೆ ?

ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಡೆದರೆ ಬೃಂದಾವನವೆ ! 

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕನಸು ಒಲವಿನಲಿ ಬಂದರೆ ;

ಬೀದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಗುವುದು ದಿಟವೆ ?

ತಿಳಿದು ನಡೆಯ ಬೇಕು ಜೀವವೆ !!

 

ಮೋಹಕ ನಗುವೆಂದಿಗೂ ಬಾಳಿನುಸಿರಿಗೆ

ಉಸಿರಾದರೆ , ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯವೆ ! 

ಕೈಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೋಡಿ ಸಾಗಿದರೆ

ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ನಡೆಗೆ

ಪ್ರೀತಿಯುಸಿರು ಸದಾ ಹರಿಯುತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಯೆ!!

 

-ಹಾ ಮ ಸತೀಶ

 

ಚಿತ್ರ್