ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕೊರತೆ

ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕೊರತೆ

ಕವನ

----------------------------------------------------------------------
ಇರದುದೆಲ್ಲವ ಮರೆತೆ
ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಅರಿತೆ
ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ

ಬಿಡು ಇರದುದರ ಚಿಂತೆ
ಸಿಗುವುದೆಲ್ಲವು ಸಿಗುವುದು ಅವನಿಷ್ಟದಂತೆ
ಬರೆದೆ ನನ್ ಭಗವಂತ ಬರೆಸಿದಂತೆ ..
----------------------------------------------------------------------
- ಟಿ ಕೆ ಸಿ