ಯಾರಿವರು ತಾತ?

ಯಾರಿವರು ತಾತ?

ಕವನ

*ಮಗು* ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಜುಟ್ಟು

            ಮುಖದ ತುಂಬ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು

            ತಾತನಂತೆ ಕಾಣುತಿರುವ

           ‌ ಚಿತ್ರ ಯಾರದು

 

*ಅಮ್ಮ* ಬೇಡ ಕುಲದೆ ಜನಿಸಿದವರು

            ತಪವ ಗೈದ ಮಹಾತ್ಮರಿವರು

            ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳವರು

            ನಮಗೆ ಪೂಜ್ಯರು

 

*ಮಗು*   ಎದರಲೇನೊ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು

     ‌ ಬರೆಯುತಿಹರು ನೀನು ನೋಡು

             ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪಾಠವನ್ನು

            ಬರೆಯುತಿರುವರೆ?

 

*ಅಮ್ಮ* ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂದು ಇವರ ಹೆಸರು

            ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದರಿವರು

            ರಾಮಚರಿತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು

            ಅಮರರಾದರು||

 

-ಪೆರ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ 

 

ಚಿತ್ರ್