ರಾಮನ ಡೋಲಿನ ನಾದ

ರಾಮನ ಡೋಲಿನ ನಾದ

ಕವನ

( ಜಲ ಷಟ್ಪದಿ)

ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ

ಹಾಲು ಕುಡಿದನು

ಸೋಲನರಿಯದ ರಾಮನು|

ಕಾಲ ಮೇಲೆಯೆ

ಡೋಲನಿಕ್ಕುತ

ಬಾಲ ಪಂದ್ಯವ ಗೆದ್ದನು||

 

ಅಂಗಿ ತೊಟ್ಟನು

ರಂಗು ರಂಗಲಿ

ಚಂಗು ಚಂಗನೆ ಹಾರುತ|

ಭೃಂಗದಂತೆಯೆ

ಶೃಂಗದಲ್ಲಿಯೆ

ಹಂಗು ತೊರೆದನು ಬಡಿಯುತ||

 

ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲು

ಗುಣಿಕೆ ಬಡಿತವ

ತಣಿಸಿ ಮನವದು ನಾದವು|

ಉಣಿಸಿ ಗೀತವು

ಕುಣಿಸಿ ಹೃದಯವ

ದಣಿಯದಂತಹ ಮೇಳವು||

 

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು

ನಕ್ಕು ನಗುತಲಿ

ಹೊಕ್ಕು ಬಡಿದರು ಡೋಲನು|

ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವ

ಹಕ್ಕಿಯಂತೆಯೆ

ಚುಕ್ಕೆಯಾದನು ರಾಮನು||

 

ಪುಳಕಗೊಳ್ಳಲು

ತಳುಕ ತೋರುತ

ಚುಳುಕ ಗುಣಿಯ ಗತ್ತಲಿ|

ಹುಳುಕುಯಿರದಾ

ಸೆಳೆದು ಮನವನು

ಕಳೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಡೋಲಲಿ||

 

ಕೆಚ್ಚಿನೆದೆಯಲಿ

ಮೆಚ್ಚಿ ವೀರನ

ತುಚ್ಛ ಕಂಡರು ಕೆಲವರು|

ಹುಚ್ಚನೆಬ್ಬಿಸಿ

ಹುಚ್ಚನಾಗಿಸಿ

ನಿಚ್ಚ ಮನವನ್ನರಿತರು||

 

ಮೇಳ ಸದ್ದನು

ಕೇಳಿಯೆದ್ದನು

ಢಾಳ ಬಣ್ಣದ ಬಸವನು|

ತಾಳ ಮೇಳಕೆ

ಬೋಳು ಬಸವನು

ಧೂಳನೆಬ್ಬಿಸಿ ಕುಣಿದನು||

 

ಹಾರಿ ಕುಣಿಯುತ

ಮೀರಿ ನೆಗೆಯುತ

ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ದೇವನು|

ಸೇರಿ ಗುಂಪಲಿ

ತೂರಿ ಬಂದಿತು

ಯಾರು ಕಾಣದ ಬಸವನು||

 

ತುಂಟ ಬಾಲಕ

ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ

ತಂಟೆ ಮಾಡದೆ ಗುಣಿಯಲಿ|

ನೆಂಟರೆಲ್ಲರು

ಪಂಟು ಮಾತಲಿ

ತುಂಟ ಬಾಲನ ಮೆಚ್ಚಲಿ||

 

ಸಿದ್ದನಾಗಿಯೆ

ಗೆದ್ದು ಬಂದನು

ಬುದ್ದನಂತೆಯೆ ಹಾಸದಿ|

ಜಿದ್ದಿನಿಂದಲೆ

ಬಿದ್ದು ಗೆದ್ದನು

ಸುದ್ದಿಯಾದನು ಪಂದ್ಯದಿ||

*ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ* 

 

ಚಿತ್ರ್