ಇಬ್ಬನಿ

ಇಬ್ಬನಿ

ಚಿತ್ರ

ಭಾವಗಳ‌ ಹಕ್ಕಿ ಕೂಗಲು

ಮನದ‌ ಮನೆಗೆ

ಬಂದ‌ ಸೂರ್ಯ‌...

ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿತು ಮುಂಜಾವು‌

ರೂಪು ಪಡೆಯಿತು ಇಬ್ಬನಿ...

Rating
No votes yet