ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು

ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹುಲಿ
ವಾ..... ವಾ.... ವಾ.....
ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹುಲಿ
ವಾ....ವಾ....ವಾ......
.
.
.

.
.

ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹುಚ್ಚಾ!
--ಎಸ್.ಕೆ

Rating
No votes yet