ಪಾರಿಜಾತ

ಪಾರಿಜಾತ

ಚಿತ್ರ

ಪಾರಿಜಾತ

ಶಿಲೆ ದೇವರ 
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ಪುಟ್ಟ ಪಾರಿಜಾತ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ತಪ! 

ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡ
ವಿಗ್ರಹ ತಂಪಾಗಿದೆ
ಶಿರವೇರಿದ ಪಾರಿಜಾತ
ಬಾಡದು ಬೇಗದೆ 

ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ಲಿನದು 
ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಚಕ,
ತನ್ನ ಎಸಳ ಮೃದುವಿಗೆ 
ಬೇಸರಿಸಿತಾ ಪಾರಿಜಾತ!

ಭಕ್ತನುಡಿದ
"ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ವಿಗ್ರಹ
ಇಂದಿಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆಹಾ!"
ಪಾರಿಜಾತ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾಗುವ
ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಆಗ

ಭಕ್ತನ ಕೈಗೆ
ಜಾರುವಾಗ ಪಾರಿಜಾತ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ 
ಒಣಗುವ ಸುಖಕ್ಕೇ ಆಸೆಪಟ್ಟಿತ!?

ಹಕ್ಕಿ ಕೊರಳು 
ಪಾರಿಜಾತದ ಅರಳು
ಸುಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳ
ದ ಮೆರುಗು
ಶುಭ್ರ ಬೆಳಗು

ಮುಂಜಾನೆ ಫಳಫಳಿಸಿದ
ಮಂಜು ಹನಿಗೆ ಅವಸರ,
ಪಾರಿಜಾತಕ್ಕೆ 
ನಶ್ವರದ ಪಾಠ 
ಹೇಳುವ ತವಕ

‌                  - ಅನಂತ ರಮೇಶ್
 

Rating
Average: 4 (1 vote)