ಮೂಢ ಉವಾಚ - 376

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 376

ಚಿತ್ರ

ಸಾವೆಂಬುದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಮರತ್ವವಿನ್ನೆಲ್ಲಿ
ರಾತ್ರಿಯೇ ಇರದಾಗ ಹಗಲು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ |
ಉಸಿರೆಂಬುದಿರದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ವಿಸ್ಮಯಕೆ
ಕಾರಣವು ಅಮರ ಸಂಗತಿಯೊ ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet