"ಸ್ನೇಹ"

"ಸ್ನೇಹ"

ಸ್ನೇಹ  ಒಂದು ಸುಂದರ ಕವನ,

ನೂರಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಲನ,

ಬದುಕಿನ ಜಂಜಟಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತ,

ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಗೆ ಸಂಚಲನ  ಈ ಸ್ನೇಹ,

ತಂದೆ- ತಾಯಿ ನಂತರದ ಸಂಬಂಧವೆ ಈ ಸ್ನೇಹ,

ಹಾಲು ಜೇನು ಬೆರೆತ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ನೇಹ,

ಸ್ನೇಹವೆಂಬುದು ಒಂದು ಸುಂದರ  ಸಂಬಂಧ,

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹ,

ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಕೋಪ-ತಾಪ ಸಾಮಾನ್ಯ,

ಮನಸ್ಸು ನೊಂದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಈ ಸ್ನೇಹ ,

ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಮನಸ್ತಾಪ,

ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ  ಇರಬಾರದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ತಾರತಮ್ಯತೆ,

ಸಾಗರದಂತೆ ಸದಾ ಸಾಗುತಿರಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹ,  

ಆಕಾಶದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹ,

ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರಿಗೂಸದಾ ಇರಲಿ ಈ  ಸ್ನೇಹ,

ನಿಮ್ಮ  ಸ್ನೇಹವೇ ನನಗೆ ವಜ್ರ ಕವಚ,

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹ,

ಸದಾ ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಿ  ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ನೇಹ.

 

                                               

Rating
No votes yet