ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು

Submitted by bhavanilokesh mandya on Mon, 02/09/2009 - 11:52

ನನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಿದೆ ಸಂಪದಿಗರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್.....

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

Comments