ಅಂತರಾಳ

ಒಳಭಾಗ

Grammar type
ನಾಮಪದ
Meaning
ನಡುವಿನ ಜಾಗ