"ಅನುಭವ"

Submitted by H G Arun kumar… on Thu, 11/14/2019 - 21:35
ಬರಹ

" ಮೈ

ಸೋಕಿದಾಗ

ಅವಳೇ

ಎಂದು 

ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ,

ಚಳಿಯೂ ಸಹ,

ಬೆಚ್ಚನೆಯ

ಅನುಭವ

ನೀಡುತ್ತದೆ"