"ಅನುಭವ"

"ಅನುಭವ"

ಕವನ

" ಮೈ

ಸೋಕಿದಾಗ

ಅವಳೇ

ಎಂದು 

ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ,

ಚಳಿಯೂ ಸಹ,

ಬೆಚ್ಚನೆಯ

ಅನುಭವ

ನೀಡುತ್ತದೆ"