ಆಟಿ ಕಳಂಜ

ಆಟಿ ಕಳಂಜ

ಕವನ

ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ

ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ

ಬರುತಿಹನು ಆಷಾಡ ಮಾಸದಲಿ

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜನು ||

 

ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಂದನು ಇವನು

ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದವನು ಕಳಂಜ |

ತಲೆಗೆ ಕದಿರು ಮುಡಿಯನು ಕಟ್ಟಿರುವನು

ಓಲೆಗರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕಳಂಜ ||

 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಲೆ ಗರಿಯ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವನು

ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣದೊಳು ಕಾಣಿಸುವೆ ಕಳಂಜ |

ಕೆಂಪು ಚಲ್ಲಣ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಧರಿಸಿರುವೆ

ಎಂಥ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದ ಕಳಂಜ ||

 

ಧೋ ಎಂದು ಸುರಿವ ಮಳೆಯನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೆ

ಕಡು ಬಿಸಿಲಾದರು ಬರುವೆ ನೀನು ಕಳಂಜ |

ಬಂದ ಮಾರಿಯನು ಕಳೆಯುವೆ

ರೋಗ ರುಜಿನವ ದೂರ ಮಾಡುವೆ ಕಳಂಜ  ||

 

ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವೆ

ತುಳು ನಾಡಿನ ಜನರ ಭಯ ಭೀತಿ ಕಳೆವೆ ಕಳಂಜ |

ಡೋಲಿನ ಶಬ್ದಕೆ ನಿನ್ನಯ ಕುಣಿತವು

ಕುಣಿಯುತ ಕುಣಿಯುತ ಮನರಂಜಿಸುವೆ ಕಳಂಜ ||

-ಸುಭಾಷಿಣಿ ಚಂದ್ರ 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಾಣ

ಚಿತ್ರ್