ಈ ಮಾಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು...

ಈ ಮಾಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು...

ಕವನ

 

ಈ ಮಾಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, 
ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣಂತೆ  ಇರುವಳು!
ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ
ಹುಡುಗ, ತೆಳ್ಳಗಿರುವಳು!
ಹೊಳಪುಗಣ್ಣಿನವಳು 
ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದವಳು 
ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕೊಡುವ 
ಮೊಲ್ಲೆ ಹೂವ ಎಂದೂ ಇವಳು 
ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನಳು!
-ಮಾಲು