ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ

 ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರೂ ವಯೋವೃದ್ಧರೂಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಹಿರಿಯರ ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ಸವಿಯೋಣ.