ಎಂಥ ಚಳಿಗಾಲ

ಎಂಥ ಚಳಿಗಾಲ

ಕವನ

ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕಾಣದಂತೆ

ಎಂಥ ಹಿಮಪಾತ

ಹೊರಗ್ಬರ್ತೀಯಾ,ಒಳಗೇ ಇರ್ತೀಯಾ

ನೋಡಂತೀಯಾ ಬೇಡ ಅಂತೀಯಾ||ಪ||

 

ಮಂಜು ಹನಿಯು ಕವಿದು

ದಾರಿ ಮರೆಯಲಿಹುದು

ಚಳಿಗೆ ತನುವು ನಡುಗಿ

ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಚಳಿಯ ಹೊಡೆತ ತಡೆಯೆ

ಚಳಿಯು ಈತರ ಏಕಿದೆ ನನ್ನನು ಕಾಡಿದೆ

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ

ಮನಸು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನ್ನಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮನೆಕಡೆ

ಈಗ್ಲೇ ಸಾಗೋಣ||೧||

 

ಕವಿದ ಮಂಜು ನೋಡು

ಮರಳಿ ಬೇಗ ಹೋಗು

ನಿದಿರೆ ಮಾಡು ಮಲಗು

ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಇಂಥ ಹಿಮದ ನಡುವೆ

ತಡೆಯೆ ಮೈಚಳಿ ಗಾಳಿಯ ಕಚಗುಳಿ ಕಾಡಿದೆ

ಎಂಥ ಚಳಿಗಾಲ

ಮರಳು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಕೆ,ಹೋಗದೆ ಮುಂದಕೆ

ಇರದೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ||೨||

(ಸುಮ್ನೇ ತಮಾಷೆಗೆ)

-ಪೆರ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ 

ಚಿತ್ರ್