ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿ - 182

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿ - 182

ಸಹಜವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಗೆ ತಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಶೂನ್ಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯ. ಈ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಪೋಷಕರು, ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ.

ಯಾವುದೋ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಿ; ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಸ್ಮಿತೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಬಡಬಡಿಸುವುದು ಬೋಳೆತನ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನವಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಡಂಬರದ ಮಾತುಗಳು ಕ್ಲೀಷೆಯಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಅವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಗಿದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಕಾಲ.

(ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ) - ಹಾ ಮ ಸತೀಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು