ಒದಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು , ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ. (ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ )

Submitted by shreekant.mishrikoti on Sat, 10/26/2019 - 05:40