ಒದಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು , ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ. (ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ )

ಒದಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು , ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ. (ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ )