ಕನಿಕರಿಸು ಈಶಾ

ಕನಿಕರಿಸು ಈಶಾ

ಕವನ

ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವ ಕರುಣಿಸೆಯಾ

ಕಾದಿರುವೇ ನಾ, ಜಗದೊಡೆಯಾ||ಪ||

 

ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ

ತಾಮಸ ಏತಕೆ ಓ ಪ್ರಭುವೆ

ಕಂದನ ಮೊರೆಯಾ ನೀ ಕೇಳು ದೇವಾ

ಒಲವಿಂದ ಬಂದೀಗ ಸಲಹೆಂದು ಬೇಡುವೆ||ಅ.ಪ.||

 

ಕೈಜೋಡಿ ಮುಂದೇ ನಿಂತಿರುವೆ

ನೀನೇಕೆ ನನ್ನಲಿ ಮುನಿದಿರುವೆ

ಈಶಾ ಪರಮೇಶಾ ಕನಿಕರಿಸು

ದುರಿತವ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸು

ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ನಂಬಿದೆ ದೇವಾ

ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಗಿರಿಜೇಶ ಶಂಕರ||

-ಪೆರ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ 

ಚಿತ್ರ್