ಕಲೆಯ ಬಲೆ

ಕಲೆಯ ಬಲೆ

ಕವನ

ಸುಂದರ ಕಲೆಯ ಬಲೆಯಲಿ

ಕಣ್ಗಳು ಸೆರೆಯಾದವು ಮೋಡಿಯಲಿ

ಮೋಹಕ ಕಲಾನಿಲಯದಲಿ

ಜೀವತುಂಬಿ ಶಿಲ್ಪಗಳು ನಲಿಯುತಲಿ

ಬೆರೆತಿದೆ ಒಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ

ದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾರವಿಲ್ಲಿ

 

ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಉಸಿರುಪಡೆದು ಬಂದಾಗ

ಮಧುರ ಭಾವನೆಗಳನು  ಮನ ಕಂಡಾಗ

ಶಿಲಾಸುಂದರಿಯ ಬಾಹುಗಳಲಿ ನಾ ನಲಿದಾಗ

ನಮ್ಮಿರ್ವರ  ಹೃದಯಗಳು  ಒಂದಾದಾಗ

ಜೀವ -ಜೇನು , ಜೇನ ಸವಿ  ಆಗ

 

ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರವು

ಮೂಡಿದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಲಿ  ಜೀವ ತಳೆದು

ಕಾಣುವ ಮೈಮನಗಳ  ಮರೆಸುತ್ತಾ

ಕಲೆಯ ಕಣ್ಗಳುಳ್ಳ ಹೃದಯವ  ತಣಿಸುತ್ತಾ

 

            ಭಾವುಕ  ಜೀವಿಗಳ  ಉಸಿರಾಗಿ

            ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ

            ಮೆರೆಯುತಿಹದು ಶಿಲ್ಪ ಅಮರವಾಗಿ

       

      ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್