ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಗೆ ಜೈ ಎನ್ನಿರಿ

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಗೆ ಜೈ ಎನ್ನಿರಿ

ಕವನ

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ

ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ವಂದಿಸುತ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೆ ||

 

ಅಷ್ಟಭುಜ ದೇವಿಯನು ಕೆಂಬಣ್ಣ ಪುಷ್ಪದಲಿ

ಪೂಜಿಸುತ ನಲಿಯುವೆವು ಹರುಷದಲ್ಲಿ

ವ್ಯಾಘ್ರವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಬರುತಿಹಳು ತಾನಿಂದು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ||

 

ಸಪ್ತಕರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನಿಂದು ಗದೆ ಚಕ್ರ

ಜಪಮಾಲೆ ಧರಿಸುತ್ತ ಮೆರೆಯುವವಳು

ತೇಜದಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ಕಿರಣವದು ಬೆಳಕಿನಲಿ

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವನು ನೀಡುವವಳು||

 

ತಮವನ್ನು ಓಡಿಸುತ ಭಾನುವಿನ ತೆರದಲ್ಲಿ

ಕಾಂತಿಯನು ಕೊಡುತಿಹಳು ಜಗಕೆ ಇಂದು

ಷೋಡಶದ ಪೂಜೆಯಲಿ ಅಭಿನವಗೆ ಹರಸುತಲಿ

ಒಲಿಯುವಳು ತೋಷದಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು||

-ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ

 

ಚಿತ್ರ್