ಕೈಲಾಸ‌ ಮಾನಸ‌ ಸರೋವರ‌ ಯಾತ್ರೆಯ‌ ಬಗೆಗೆ ವಿವರ‌ ಬೇಕು

Submitted by Shobha Kaduvalli on Sat, 12/29/2012 - 12:52

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಸ‌oಪದದ‌ ಸದಸ್ಯತ್ವ‌ ದೊರಕಿದುದು ಸ‌oತೋಷದ‌ ಸ‌oಗತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಕೈಲಾಸ‌ ಮಾನಸ‌ ಸರೋವರ‌ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಓದಲೇಬೇಕಾದ‌ ಪುಸ್ತಕ‌ ಎoಬ‌ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯೊoದಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲರ‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಓದಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ‌ ಹೆಸರು ಮರೆತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ‌ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸುವಿರಾ?

ಶೋಭಾ