ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ

ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ

ಕವನ

 

ಹುರಿಮೀಸೆ ಸೆಟೆದುದಟದಲಿ  ಹುರಿಯಾದುದತಿ ರುಧಿರ ಸಿಂಚನಕೆ |

ಧಗಧಗಿಸುವ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳ್ ಕೆಂಪಡರಿ ಕ್ರೋಧಾಧಿಕ್ಯದಿಂದುರಿದುರಿದುದತಿ |

ಕೋಪಾಟೋಪದೊಳ್  ಕೆಂಜಡೆ ಹೊಯ್ದಾಡಿದುದುಘಟಸರ್ಪದೋಲ್  |

ಫೂತ್ಕರಿಸಿದನು ರಣಕಲಿ ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ ತರಿಯುತರಿತಲೆಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂ |

ದಿಸೆದಿಸೆಗೆಸೆದನು ರುಂಡಗಳ ಚೆಂಡಾಡುತ ಧಡಧಡ ದಾಂಗುಡಿಯಿಡೆ |

ರಣರಂಗದಲಡಿಗಡಿಗೆ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗುತುಡುಗಿದವಡಿಗಡಿಗೆ |

ಭಟರ ಗುಂಡಿಗೆಗಳ್ ರಣಚೆಂಡಾಟದ ರುದ್ರತಾಂಡವದೊಳುದ್ಧಟ |

ಗಂಡರಗಂಡರೆದೆಯೊಡೆದುದು ತುಂಡರಿಸಲರಿಗಳೊಡಲುಗಳ |

ತರಿಯುತ  ಬಾಳುಕದಿ ಸೀಳೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆಗಳೊಳಗಿನ ಮೆದುಡೊಡೆದೊಡೆದು  |

ಹೊರಹೊಂಟು ಚೆಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಟೆದೆ ಬಂಟರ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದುದು ಜೀವ |

ಬಿಟ್ಟೋಡಿದರರಿಭಟರ್ ಬದುಕುವಾಸೆಯೊಳ್ ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂ ಕೊಳುಗುಳವ  |

ಕಾಲಭೈರವ ಕಲಿ ಕುಮಾರರಾಮನುಪಟಳವ ತಡೆಯಾದದರ್ ರಣದೊಳ್ |

ಜಯಪ್ರಕಾಶಿತ ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರ ರಾಮ ರಣ ಭೀಷಣ  |

ಕದನ ವಿಜೃಂಭಣ ಸರಳಗನ್ನಡ ಗದ್ಯ ರಣ ವರ್ಣನ  ||