ಗಝಲ್ ಸೊಬಗು

ಗಝಲ್ ಸೊಬಗು

ಕವನ

ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು 

ಸಾಕಿ ಬೆಳಸ್ಯಾಳ ನನ್ನಮ್ಮ|

ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ

ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಯಾಳ ನನ್ನಮ್ಮ||

 

ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು

ತಿನಿಸಿ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಯಾಳ|

ಹತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕಿಹೊತ್ತು

ಎತ್ತರಕ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಯಾಳ ನನ್ನಮ್ಮ||

 

ಅಪ್ಪ ಕರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೊಕ್ಕ

ನನಗ ಕೊಡತಾಳ|

ಅತ್ತಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ

ಕಣ್ಣೀರ ಒರಸ್ಯಾಳ ನನ್ನಮ್ಮ||

 

ಆಟ ಆಡಿ ಬಿದ್ದ ಬಂದಾಗ

ಕೊಳ್ಳಾಗ ತಾಯತ ಕಟ್ಟ್ಯಾಳ|

ಮುದ್ದುಮಾಡಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ

ತಗದು ಕೂಡಿಸ್ಯಾಳ ನನ್ನಮ್ಮ||

 

ಅಭಿನವ ಅಂದ್ರ ಪಂಚಪ್ರಾಣದಂಗ

ಸದಾ ನೆನಹು ಇಡತಾಳ|

ನೂರು ಕಷ್ಟ ಜೊತಿಗಿದ್ರು ನಗುನಗುತ

ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಯಾಳ ನನ್ನಮ್ಮ||

 

*ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ*

 

ಚಿತ್ರ್