ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೨೬

Submitted by dev-account on Mon, 02/16/2015 - 09:53

 ಹಾಲಿದ್ದಾಗ ಹಬ್ಬ ಮಾಡು ಹಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನು.