ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೨೯

Submitted by dev-account on Mon, 02/16/2015 - 09:59

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೇಯ ತೀರ್ಥ ಸಿಗೋದು.