ಗಾದೆ ನಂ‌ ೨೮೦

Submitted by dev-account on Mon, 02/16/2015 - 12:27

ಮಾಡಿದೋರ ಪಾಪ ಆಡಿದೋರ ಬಾಯಲ್ಲಿ .