ಗಾದೆ ನಂ ೧

Submitted by dev-account on Wed, 02/11/2015 - 18:43

ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು.