ಗಾದೆ ನಂ ೨

Submitted by dev-account on Wed, 02/11/2015 - 18:44

ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು.