ಗಾದೆ ನಂ ೨೨೭

Submitted by dev-account on Mon, 02/16/2015 - 09:54

 ಹಾವೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಕೋಲು ಮುರೀಲಿಲ್ಲ.