ಗಾದೆ ನಂ ೨೩೧

Submitted by dev-account on Mon, 02/16/2015 - 10:03

ಉರಿಯೋ ಬೆಂಕೀಲಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ ಹಾಗೆ.