ಗಾದೆ ನಂ ೨೪೮

Submitted by dev-account on Mon, 02/16/2015 - 10:27

ತೋಳ ಬಿದ್ದರೆ ಆಳಿಗೊಂದು ಕಲ್ಲು .