ಗಾದೆ ನಂ ೨೭೮

ಗಾದೆ ನಂ ೨೭೮

ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇ ದೋಸೇನೂ ತೂತು .