- ಚಿಂತೆ... -

Submitted by prasadbshetty on Sat, 12/08/2007 - 13:52
ಬರಹ

- ಚಿಂತೆ... -
ಗೆಳತಿ...."
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೂರುಕೋಟಿ
ದಾಟಿತು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೇ...
ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗು
ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೇ ....?

ವಾಲ್ಪಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಫುಣೆ.