ಚೆಲುವೆ ಮನದೊಳು

ಚೆಲುವೆ ಮನದೊಳು

ಬರಹ

ಚೆಲುವೆ ಮನದೊಳು

ಚೆಲುವ ಬಂದನು

ಚೆಲುವಿನಾ ನಗು ಸೂಸುತ

ಚೆಲುವ ಸುಮವದು

ಚೆಲುವ ಹರಡಲು

ಚೆಲುವು ಬಂದಿತು ಬಳುಕುತ

 

ಕಾಂತಿ ನಯನದಿ

ಕಾಂತ ತುಂಬಲು

ಕಾಂತಿ ಸವಿಯದು ಹರಡುತ

ಕಾಂತ ಪ್ರಭೆಯೊಳು

ಕಾಂತಿ ಹೊಮ್ಮಲು

ಕಾಂತ ಮನವದು ಹೊಳೆಯುತ

 

ಮಧುರ ಭಾವನೆ

ಮಧುರ ಲತೆಯಲಿ

ಮಧುರ ಖುಷಿಯದು ಮೂಡುತ

ಮಧುರ ಸಪ್ನದ

ಮಧುರ ಲೋಕದಿ

ಮಧುರ ನನಸದು ತೇಲುತ

 

-ಹಾ ಮ ಸತೀಶ

 

ಚಿತ್ರ್